Projekt Ratmon 2

Tytuł projekt: Opracowanie innowacyjnego systemu do monitorowania sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej przez firmę DASL Systems.

Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego produktu: kompleksowego systemu do monitorowania sieci ciepłowniczych, wykonanych w technologii preizolowanej, o nazwie RATMON 2. System ten będzie mógł zostać użyty do monitoringu rurociągów termoizolowanych, przewodzących zarówno czynnik grzewczy, jak i czynnik chłodzący, jednak ze względu na znacznie powszechniejsze dostarczanie rurociągami preizolowanymi ciepła systemowego, we wniosku większość treści skupia się na tym aspekcie (dostawcami zarówno ciepła, jak i chłodu są przedsiębiorstwa energetyki cieplnej skr. PEC i ich zagraniczne odpowiedniki). System RATMON 2 powstanie na kanwie prekursorskiego rozwiązania firmy DASL, systemu RATMON, zostanie jednak znacząco udoskonalony i wzbogacony o nowe funkcje.

System będą tworzyły:

  1. Urządzenia detekcyjno-pomiarowe, z których jedno będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem oferowanym w Polsce i za granicą, spełniającym kryterium innowacji międzynarodowej.
  2. Oprogramowanie gromadzące i przetwarzające dane pochodzące z w/w urządzeń, dostępne dla użytkowników w postaci aplikacji webowej oraz mobilnej.


Całkowita wartość projektu: 1 042 090,57 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 737 242, 13 PLN
Nazwa beneficjenta: DASL Systems Grzegorz Dąbrowski, Witold Ślirz
Zakupy w ramach projektu PDA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.